1- روزی از میلتون؛ شاعر معروف انگلیسی پرسیدند : چرا ولیعهد انگلستان می تواند در چهارده سالگی بر تخت سلطنت بنشیند و سلطنت كند ؛ اما تا هیجده سال نداشته باشد نمی تواند ازدواج كند ؟؟
گفت : بخاطر اینكه اداره كردن یك مملكت از اداره كردن یك زن بمراتب آسان تر است !!!

2- بهاء الواعظین می نویسد : در ابتدای مشروطه ؛ به خانه ای رفتم ؛ پیر زن و دختر جوانی آنجا بودند .
پیر زن پرسید : منظور از مشروطه چیست ؟؟
گفتم : قوانین جدید .
گفت : مثلا چه ؟
به شوخی گفتم : مثلا دختران جوان را به پیر مردان دهند و زنان پیر را به جوانان !
دخترش گفت : این چه فایده دارد ؟؟
پیر زن بلافاصله به دخترش گفت : ای بی حیا ! حالا كار تو به جایی رسیده كه بر قانون مشروطه ایراد میگیری ؟؟!!

3- برای ازدواج كردن لحظه‌ای درنگ نكنید ، اگر زن خوبی نصیبتان شود، خوشبخت می‌گردید
و اگر زن بدی گیرتان آمد مثل من فیلسوف می شوید
<< سقراط >>

4- یه ضرب المثل چینی هست كه میگه: اگه از دوران مجردیت لذت نمی برو، ازدواج كن.
اونوقت حتما از دوران مجردیت لذت می بری!