طرف خیلی صدا و سیماست: یعنی طرف خیلی خالی می بنده یاواقعیت روبرعكس نشون میده.

قضیه خیلی بیست و سیه: قضیه خیلی بند تنبونی و آب دوغیه.


مگه وزارت کشوره؟: مگه خم رنگرزیه یا حوض نقاشیه که مرد صورتگر بندازن توش و چیتوز بکشن بیرون؟

یارو خیلی نوکیاست: از اون خبرچینای دِبشه یایه خائن ساندیسی

مثل جنبش سبز می مونه: دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره