خونه مشغول کار بودم که دخترم بدو بدو اومد و پرسید .

دخترم : مامان تو زنی یا مردی ؟

من : زنم دیگه پس چی ام ؟

دخترم : بابا چی ، اونم زنه ؟

من : نه مامانی ، بابا مرده .

دخترم : راست میگی مامان ؟

من : آره ، چطور مگه ؟

دخترم : هیچی مامان ! دیگه كی زنه ؟

من : خاله مریم ، خاله آرزو ، مامان بزرگ

دخترم : دایی ، سعید هم زنه ؟

من : نه ؛ اون مرده !

دخترم : از كجا فهمیدی زنی ؟

من : فهمیدم دیگه مامان ، از قیافه ام

دخترم : یعنی از چی ؟ از قیافه ات ؟

من : از اینكه خوشگلم

دخترم : یعنی هر كی خوشگل بود زنه‌ ؟

من : آره دخترم

دخترم : بابا از كجا فهمید مرده ؟

من : اونم از قیافه اش فهمید . یعنی بابایی چون ریش داره و ریش هاشو میزنه و زیاد خوشگل نیست ، مرده !

دخترم : یعنی زنا خوشگلن مردا زشتن ؟

من : آره تقریباً

دخترم : ولی بابایی كه از تو خوشگل تره!

من : اولاً تو نه ، شما . بعدشم باباییت كجاش از من خوشگل تره ؟

دخترم : چشاش

من : یعنی من زشتم مامان ؟

دخترم : آره

من : مرسی

دخترم : ولی دایی سعید هم از خاله خوشگلتره !!

من : خوب مامان بعضی وقتها استثنا هم هست

دخترم : چی اون حرفه كه الان گفتی چی بود

من : استثنا ؛ یعنی بعضی وقتها اینجوری میشه

دخترم : مامان من مردم ؟

من : نه ؛ تو زنی

دخترم : یعنی منم زشتم

من : نه مامان ؛ كی گفته تو زشتی ؟ تو ماهی ، ولی تو الان كودكی!

دخترم : یعنی من زن نیستم ؟

من : چرا جنسیتت زنه ولی الان كودكی

دخترم : یعنی چی ؟

من : ببین مامان همه ی آدما شناسنامه دارن كه توی شناسنامه شون جنسیتشون مشخص میشه جنسیت تو هم توی شناسنامه ات زنه .

دخترم : یعنی منم مامانم ؟

من : آره دیگه ، تو هم مامان عروسكاتی

دخترم : نه ، مامان واقعی ام ؟

من : خوب تو هم یه مامان واقعی كوچولو برای عروسكات هستی دیگه!

دخترم : مامان مسخره نباش دیگه ؛ من چی ام ؟

من : تو كودكی !

دخترم : كی زن میشم ؟

من : بزرگ شدی

دخترم : مامان من نفهمیدم كیا زنن ؟

من : ببین یه جور دیگه میگم . كی به تو شیر داده تا خوردی بزرگ شدی ؟

دخترم : بابا

من : بابات كی به تو شیر داد ؟ !!!!!!!!!!

دخترم : بابا هر شب تو لیوان سبزه بهم شیر میده دیگه !

من : نه الان رو نمیگم ، كوچولو بودی ؟

دخترم : نمی دونم

من : نمی دونم چیه ؟ من دادم دیگه !

دخترم : كی ؟

من : ای بابا ولش كن ، بین مامان ، زنها سینه دارن كه باهاش به بچه ها شیر میدن ، ولی مردا ندارن !

دخترم : خب بابا هم سینه داره

من : آره داره ولی باهاش شیر نمیده !! فهمیدی ؟

دخترم : خوب منم سینه دارم ولی شیر نمیدم پس مردم .

من : ای بابا !!! ببین مامان جون خودت كه بزرگ بشی كم كم می فهمی .

دخترم : الان می خوام بفهمم .

من : خوب هر كی روسری سرش كنه زنه هر كی نكنه مرده

دخترم : یعنی تو الان مردی ، میریم پارك زن میشی ؟

من : نه ببین ، من چیه تو میشم ؟

دخترم : مامانم

من : خوب مامانا همشون زنن و باباها همشون مردن

دخترم : آهان فهمیدم .

من : خدا خیرت بده كه فهمیدی ، برو با عروسكات بازی كن


****

نیم ساعت بعد

دخترم : مامان یه سوال بپرسم

من : بپرس ولی در مورد زن و مرد نباشه ها !

دخترم : در مورد ماهی قرمزه است .

من : خوب بپرس

دخترم : مامان ؛ ماهی قرمزه زنه یا مرده ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!