ملا:خوب معلومه حوریا
بچه:حالا اگه یكی شهید شد و رفت بهشت و حوری نخواست عوضش انجلیا جولی خواست تكلیفش چیه؟
ملا:این انجلینا كدوم خریه بچه؟‌ اصلا صاحب این توله كیه؟

ملا كه دید بچه بی صاحبه با خیال اینكه ازش ذهرچشم گرفته و دیگه تا آخر مجلس حرفی نمیزنه به سخنان خود ادامه داد و گفت "بله كجا بودیم"

بچه : در اونجا بودیم كه اگه یكی حوری نخواست اجلیا خواست چی؟

ملا می خواست یك چند تا فحش آب دار بده به بچهه و از منبر بیاد پایین گوششو بگیره پرتش كنه بیرون كه از ته مجلس غلامحسین پشمی گفت :خوب راست میگه بچه حالا ما حوری نخوایم جنفیر لوپز بخوایم باید كیو ببینیم

حسن نونوا: من جسیكا البا میخوام

فراش مسجد هم گفت: حالا كه اینطور شد منم نیكول كیدمن رو میخوام

عباس اقای قصاب: غلط كردی نیكول كیدمن ماله حاجیته!

در همین حال یك صدای اشنا از قسمت خواهران بلند شد و گفت: منم بردپیتو میخوام
ملا باخودش گفت چقدر صداهه براش اشناست كه یهو یادش اومد این صدای قمر خانم زنشه!
با عصبانیت داد زد"تو گوه خوردی زنیكه خر"

یهو مسجد ساكت شد و همه فكر كردن ملا با عباس قصاب بوده چون قسمت "زنیكه خر" رو ملا تو دلش گفته بود
از همه بد تر عباس قصابم این فكرو كرده بود. آخرین فحشی كه عباس قصاب شنیده بود " بی فرهنگ "بود كه بر میگشت به
پنج سال پیش . عباس آقا هم بعلت كتك زدن یارو تا سر حد مرگ به سه سال حبس محكوم شده بود .عباس قصاب داشت آستیناشو بالا میزد و میرفت طرف ملا تا یقه ملا رو بگیره. ملا هم از ترس شلوارش مرطوب شده بود و وضوش هم باطل .تند تند ذكر میفرستاد تا یه فرجی بشه و به خیر بگذره. بچه تخص هم در حالكه برای ملا داشت شكلك درمیاورد نعلینای ملا رو پوشید و فرار كرد.